ѧֻ

ҳ > »ֵ  ƴ  ʻ  ƫԲ

ƫԲ[]ѯĺ
[yu]
[dng,dng]
[qi]
[gn]
[ji]
[pi]
[y]
[zhu]
[zhu]
[y] [dn] [du]
[fn]
[mo] [ti]
[x]
[yn]
[fu]
[yn] [k m t] [zhn] [zu]
[c]
[f,p]
[g]
[hn]
[s]
[tu]
[qi] [tin]
[chu]
[jing]
[lo]
[mng]
[tng]
[xin]
[zh]
[chu] [chu] [yu] [zi]
[chng]
[jio]
[k]
[li]
[mi]
[ning]
[p]
[shi,sh]
[sun]
[t]
[yn]
[zu] [hi]
[yn]
[chn]
[c]
[kn]
[ln] [l]
[pi]
[to] [zhu]
[zu]
[yn] [zhn]
[tn] [d] [wi]
[h]
[m]
[qun]
[t,t]
[xin]
[xng]
[x]
[yn] [chu]
[chn] [qi] [cu] [p] [su] [tn]
[ng]
[hi]
[l]
[tng]
[yng] [zh]
[jing] [k] [yn]
[lo]
[y] [jing]
[chn] [y] [pio] [zo]
[b]
[jio]
[tn]
[x]
[p]
[j]
[l]
[nng]
[y] [yn] [ning] [y]
[xn]
[chu]
[r]
[yn]
[jio]
[m]
[ning]
[lng]

   ҳ һҳ β ҳ